Cookies

De web­si­te van het RHMDC maakt gebruik van Ana­ly­tics coo­kie. De Ana­ly­tics coo­kie levert belang­rij­ke sta­tis­tie­ken over aan­tal bezoe­kers, de bezoch­te pagi­na en de ver­keers­bron­nen waar­mee wij deze web­si­te voort­du­ren kun­nen ver­be­te­ren voor gebrui­kers. Deze sta­tis­tie­ken zijn ano­niem en niet te her­lei­den tot een bepaal­de per­soon of gebrui­ker. Daar­naast wor­den gege­vens uit (contact)formulieren niet ver­werkt of opge­sla­gen door de Ana­ly­tics coo­kie.

Als u het script van Ana­ly­tics coo­kie lie­ver wilt blok­ke­ren, dan kunt u hier een opt-out plu­gin voor Goog­le Ana­ly­tics down­lo­a­den. Met deze plu­gin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken.